Strategi, økonomi og produktionsstyringssytemer ved AB-vandskæring A/S

Tema: ´Virksomhedens udvikling og industrielle ledelse for en større enhed´

(company development and industrial management)

Projekt 8
Hovedformålet med projektet er at gennemføre et konstruktivt gruppearbejde og opnå forståelse af teori og praksis for virksomheders mere langsigtede udvikling. At give viden om sammenhængende virksomhedssystemer på forskellige styringsniveauer. Samt mulighed for at udvikle integrerede langsigtede planer for virksomheden.

Synopsis
Projektet er udarbejdet i samarbejde med AB Vandskæring A/S, Nibe.
Baggrunden for projektet er AB Vandskærings ønske om at at udvikle en ny strategi med henblik på at sikre virksomhedens konkurrenceevne nu og i fremtiden.
Indledningsvis foretages en virksomhedsanalyse, som afdækker virksomhedens interne og eksterne forhold; herunder også virksomhedens økonomiske situation. På baggrund af analysen udarbejdes en diagnose, som viser at AB er udsat for et øget pres fra markedet, og mangler styringsværktøjer til at imødegå dette, hvilket også afspejles i økonomianalysen.
Med udgangspunkt i litteraturen på området udvikles en ny strategi til virksomheden under hensyntagen til de i analysen/diagnosen belyste aspekter.
Strategien konkretiseres i 10 overordnede målsætninger udarbejdet ved brug af Balanced Scorecard, og der udarbejdes en problemformulering for det videre løsningsarbejde.
Løsningen indeholder et økonomistyringssystem, der skal skabe en mere præcis tilbudsgivning og dermed større profit på virksomhedens salg. Endvidere er der specificeret et planlægningssystem, hvormed det er muligt at love leveringstider med en høj leveringssikkerhed. Endelig er Balance Scorecard modellen, der introduceredes under strategiudviklingen operationaliseres for gøre dette anvendeligt på AB, som ledelsesværktøj. Disse tre løsninger vurderes enkeltvis at bidrage positivt til en styrkelse af de administrative processer på AB. Ved hjælp af en implementeringsplan illustreres det, hvorledes de tre delløsninger praktisk kan implementeres på AB, hvilket endvidere anvendes som en del af grundlaget for udarbejdelsen af en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen viser, at den samlede løsning er rentabel men dog med en beskeden økonomisk gevinst til følge, eftersom der ikke direkte kan forventes større omsætningsstigninger